Словарь

Разделы
Из Триоди

Из Триоди

Τῇ ὑπερμάχῳ στρατηγῷ τὰ νικητήρια, ὡς λυτρωθεῖσα τῶν δεινῶν, εὐχαριστήρια, ἀναγράφω σοι ἡ Πόλις σου, Θεοτόκε· ἀλλ' ὡς ἔχουσα τὸ κράτος ἀπροσμάχητον, ἐκ παντοίων με κινδύνων ἐλευθέρωσον ἵνα κράζω σοι· Χαῖρε, Νύμφη ἀνύμφευτε. (так в греческой Триоди, а в нашей версии множ. число: ἀναγράφομέν σοι οἱ …

Читать дальше
Нуар

Нуар

Слово Нуар (noir) пришло из французского и дословно переводится как «черный». В контексте кинематографа имеет определение – «черное кино». И именно французы ввели это понятие для категории фильмов отличающихся от всех остальных, большим количеством темных кадров и цинизма в сюжетной линии.все нуар …

Читать дальше
Постмодернизм

Постмодернизм

ПОСТМОДЕРНИЗМ – тенденции, проявившиеся в культурной практике и самосознании Запада в течение последних десятилетий. Речь идет о пересмотре кардинальных предпосылок европейской культурной традиции, связанных с прогрессом как идеалом и схемой истории, разумом, организующим вокруг себя весь …

Читать дальше
Мондегрин

Мондегрин

Мондегрин (англ. mondegreen, misheard) – это переосмысление неверно разобранных со слуха слов. Или проще – ослышка. В случае, если исходный текст представляет собой известную песню или стихотворение, частая ослышка может приобретать популярность.Автором термина считается писательница Сильвия Райт. …

Читать дальше
Загадка академика Зализняка

Загадка академика Зализняка

Интересен случай, произошедший с известным лингвистом А.А. Зализняком и описанный А.К. Жолковским. Андрей Анатольевич Зализняк разворачивался перед гуманитарным корпусом МГУ на своем «Москвиче». В это время на него чуть не наехал самосвал, шофер которого высунулся из кабины и заорал матом. А.А. …

Читать дальше
Слово "альтруизм" придумал Огюст Конт

Слово "альтруизм" придумал Огюст Конт

Слово "альтруизм" придумал Огюст Конт, тот, в парадигме которого ("позитивизме") начал мыслить на бытовом уровне 20 век (для 19-го это еще осознавалось как ОДНА ИЗ теорий), и в которой по дефолту мы реагируем на события и идеи и посейчас. Конт счел недостаточной евангельскую заповедь: "Возлюби …

Читать дальше
Минимальный словарный запас санскрита для йоги

Минимальный словарный запас санскрита для йоги

Минимальный словарный запас санскрита для йоги• СчётЭКА ДВИ ТРИНИ ЧАТВАРИ ПАНЧА ШАТ САПТА АШТАУ НАВА ДАША ВИМШАТИХИ ТРИМШАТИХИ — один два три четыре пять шесть семь восемь девять десять двадцать тридцать• Части телаПАДА — нога, стопаХАСТА — кисть рукиДЖАНУ — коленоШИРША — головаАНГУШТА — большой …

Читать дальше
Трансцендентализм (Кант) против онтологизма (элеаты)

Трансцендентализм (Кант) против онтологизма (элеаты)

Андрей ВолодинЧитая третью главу раздел четвёртый Критики чистого разума понимаю, за что Канта обвиняли в спинозизме. И понимаю, что Спиноза бы его раскритиковал. Необязательно победно. Но Кант просто в упор нам обставляет дело так, как если бы категория существования не обладала безусловной …

Читать дальше
Теория разбитых окон

Теория разбитых окон

Теория разбитых окон (англ. broken windows theory) — криминологическая теория, рассматривающая мелкие правонарушения не только как индикатор криминогенной обстановки, но и как активный фактор, влияющий на уровень преступности в целом.Теория сформулирована американскими социологами Джеймсом Уилсоном …

Читать дальше
О детях-ангелах, «детях-имаго»

О детях-ангелах, «детях-имаго»

Я рассказывала о детях-ангелах, «детях-имаго», как их иногда называют. Это не дети-индиго, о которых много писали, это ангельские дети, которые иногда приходят на землю. И есть древнее поверье: в семь лет ребёнок станет таким, как все. Может, чувствительнее и добрее, но как все, приспособится к …

Читать дальше
Закон Старджона

Закон Старджона

Как известно, качество всего на свете определяется так называемым законом Старджона. Он звучит так: «Девяносто процентов всего на свете — дерьмо». Этот закон в равной степени относится и к писателям, и к читателям, и к издателям. Так что полки в книжных магазинах ломаются от халтуры именно по закону …

Читать дальше
Терроризм возник вместе со СМИ

Терроризм возник вместе со СМИ

Сергей Кара-МурзаИз статьи "Тезисы о терроризме", 1999 г.Терроризм (от слова "террор", что значит "ужас") - средство психологического воздействия. Его главный объект - не те, кто стал жертвой, а те, кто остался жив. Его цель - не убийство, а устрашение и деморализация живых. Жертвы - инструмент, …

Читать дальше
Первый блин отдавался комам, т.е. медведям

Первый блин отдавался комам, т.е. медведям

Исконное название Масленицы – Комоедица, а первый блин отдавался комам, т.е. медведям.Многие из вас удивятся, но всем известная поговорка «первый блин комом» вовсе не означает неудачную выпечку. В старину на Руси блины пекли в печи, не переворачивая, чему ж там скомкаться? Мы частенько говорим, мол, …

Читать дальше
Центоны

Центоны

В связи с тем, что журнал наш вошел в ВАК, а затем - в Скопус, к нам начали довольно обильно присылать статьи молодые исследователи. И вот в ряде случаев - это катастрофа, потому что они пишут не статьи с последовательным изложением своей мысли (такие статьи в некоторых преподавательских головах …

Читать дальше
Чудные слова из словаря Даля

Чудные слова из словаря Даля

Из словаря Даля:Анчутки — чертенята, бесыБякать — ронять со стуком, с грохотомВавакать — молвить глупое слово, болтать невпопад, некстатиВзбутусить — встревожить, поднять, поднятьсяВыдень — будень, рабочий день, рабочее время или срок в сутках, рабочие часы дняВуй — дядя по материДерибать — драть …

Читать дальше
Значение слова yankee можно объяснить старой шуткой

Значение слова yankee можно объяснить старой шуткой

Значение слова yankee можно объяснить старой шуткой:Для иностранца “янки” — это американец.Для американца-южанина — северянин.Для северянина — человек из Новой Англии.Для жителя Новой Англии — кто-то из Вермонта.Для вермонтца — тот, кто завтракает яблочным пирогом.

Читать дальше
Личность без тегов

Личность без тегов

«Одежда без бренда. Личность без тегов» - это просто рекламный слоган, но он может стать поводом для мысли.Личность без тегов! Это что-то вроде идиота - человека представляющего ТОЛЬКО себя, а не какую-то социальную группу, ибо ни к какой группе он не относится? Или это о том, кто ни с чем не …

Читать дальше
Онтотеология у Хайдеггера

Онтотеология у Хайдеггера

В западной традиции, начиная с блж. Августина, сущность Бога par excellence отождествлялась с Бытием. Нельзя сказать, что из этого правила не было исключений, тем не менее с подачи Хайдеггера это обстоятельство стали критически именовать онтотеологией, распространяя данный ярлык на христианство в …

Читать дальше
«Редко кто может терпеть наругание от своих, удел великих таким взойти в верховное»

«Редко кто может терпеть наругание от своих, удел великих таким взойти в верховное»

«Редко кто может терпеть наругание от своих, удел великих таким (образом) взойти в верховное». Слово "О мере", 25, преподобного Иоанна Лествичника, "ЛЕСТВИЦА ШЕСТВИЯ" 1334 года.Фонетика: «Вэликыхо бо по истине иежэ от своихо тэрпети наругань ие, нэчюдися о рэдинемь ступлэнь иемо вⱬити можэть». ( …

Читать дальше
Китайский Новый год

Китайский Новый год

Первый день праздника в Китае приходится на второе новолуние после зимнего солнцестояния (то есть после 21 декабря). В григорианском календаре это, как правило, соответствует одному из дней между 21 января и 21 февраля. Празднование же обычно продолжается 15 дней.Таким образом, следующий год по …

Читать дальше
Мамoчка, мамоги! Папочка, папоги!

Мамoчка, мамоги! Папочка, папоги!

Корней Чукoвcкий писaл: «Нaчиная с двух лет всякий рeбенoк стaнoвится нa кopoткое врeмя гениальным лингвистом..." — Двухлeтнюю Сашу спрocили: — Куда ты идeшь? — За пеcочком. — Но ты уже пpинесла. — Я иду за ещём. — Пaпа, сделaй телевизор помолчее, мне сказку не слышно. — Я сперва бoялся трамвая, а …

Читать дальше